XXIII posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W związku z zakończeniem naboru nr 7/2018 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informujemy, iż 27 lipca 2018 r. (piątek) o godzinie 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna odbędzie się XXIII posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Proponowany porządek posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Prezentacja przez pracownika Biura oddelegowanego do pomocy w pracy Rady syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia ich do biura Stowarzyszenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).

5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.

6. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.

7. Dyskusja nad wnioskami.

8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

9. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.

10. Wybór operacji do dofinansowania.

11. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.

12. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie posiedzenia.