XXIX POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z zakończonym naborem Nr 4/2021 i 5/2021 oraz protestami do naboru Nr 3/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuję na dzień 11 maja 2021 r. od godziny 8:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna , XXIX posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

Proponowany porządek  posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
  4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
  5. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
  6. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
  7. Wybór operacji do dofinansowania w ramach naboru Nr 4/2021 i 5/2021
  8. Przyjęcie listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania.
  9. Rozpatrzenie protestów do naboru 3/2021
  10. Zamknięcie posiedzenia.