• Bez kategorii

XXVII posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W związku z zakończeniem naboru nr 8/2018 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , informujemy, iż w dniu 28 września 2018 r.( piątek) o godzinie 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna odbędzie się XXVII posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Proponowany porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja przez pracownika Biura oddelegowanego do pomocy w pracy Rady syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia ich do biura Stowarzyszenia
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
 5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
 6. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
 7. Dyskusja nad wnioskami.
 8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
 10. Wybór operacji do dofinansowania .
 11. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
 12. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
 13. Prezentacja dokumentacji dot. protestu do Naboru nr 7/2018
 14. Dyskusja nad złożonymi protestami dotyczących poszczególnych operacji.
 15. Wypełnienie kart oceny wniosku i wyboru operacji dotyczące ponownej oceny wniosku.
 16. Podjęcie uchwały dotyczącej wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie posiedzenia.