Zakończenie zbierania danych ankietowych

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2015 r. zostały zamknięte Internetowe sondaże konsultacyjne umieszczone na stronie interentowej Stowarzyszenia dotyczące: „Diagnozy i analizy SWOT” (uzyskano 74 odpowiedzi) oraz „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR” (uzyskano 104 odpowiedzi, w tym 45 od osób z grup defaworyzowanych). Pozyskane w ten sposób dane zostaną wykorzystane w przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju w LGD N.A.R.E.W. na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w badaniu.