Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie Szkoleń lokalnych liderów na obszarze LGD N.A.R.E.W.

Przeprowadzenie Szkoleń lokalnych liderów na obszarze LGD N.A.R.E.W. dotyczących warunków i możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej perspektywie finansowej w ramach LSR LGD N.A.R.E.W oraz w ramach przedsięwzięć i celów LSR LGD N.A.R.E.W w perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście zidentyfikowanych problemów, celów i przedsięwzięć obecnej i nowej lokalnej strategii rozwoju.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie Szkoleń lokalnych liderów na obszarze LGD N.A.R.E.W. dotyczących warunków i możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej perspektywie finansowej w ramach LSR LGD N.A.R.E.W oraz w ramach przedsięwzięć i celów LSR LGD N.A.R.E.W w perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście zidentyfikowanych problemów, celów i przedsięwzięć obecnej i nowej lokalnej strategii rozwoju.

Zamawiający:

Nazwa: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Adres: ul. Lipowa 4, 18 -106 Turośń Kościelna

A. Warunki podstawowe

  1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy są w stanie likwidacji lub ogłoszono wobec nich upadłość.

  2. Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Do potwierdzenia oświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiedniego rejestru sądowego.

  3. Posiadanie doświadczenia w realizacji szkoleń, potwierdzone wykonaniem przynajmniej jednego szkolenia na obszarach wiejskich (potwierdzone oświadczeniem).

  4. Posiadanie technicznego i osobowego potencjału umożliwiającego realizację zlecenia, potwierdzone przedłożeniem wraz z ofertą CV przynajmniej 1 członka zespołu.

  5. Znajomość problematyki funkcjonowania lokalnych grup działania (potwierdzone oświadczeniem).

B. Charakterystyka przedmiotu zamówienia – minimalna zawartość wymagana przez Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i przygotowanie:

Cyklu 13 szkoleń w II i III kwartale 2014 r. dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej i nowej perspektywie finansowej w ramach LSR LGD N.A.R.E.W, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy, będące ważnymi działaniami w obecnie wdrażanej LSR, staną się kluczowymi zadaniami w perspektywie finansowej 2014-2020. Istotne jest więc już obecnie jak najszersze włączenie potencjalnych beneficjentów w budowanie zakresów zadań, celów i przedsięwzięć nowej LSR oraz przekazanie wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej.

C. Kryterium oceny

Przyjęte kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ich znaczenie:

L.p.

Kryterium

Ranga

1.

Cena

80%

2.

Doświadczenie Wykonawcy

20%

D. Inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy

  1. Termin zakończenia realizacji opracowania: uzgodniony w Wykonawcą

  2. Płatność za wykonanie zadania zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz faktur wystawionych na Zamawiającego.

E. Miejsce i termin składania ofert, zasady podpisania umowy

1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 14 maja 2014 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, tj. ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.

2. Zasady podpisania umowy
Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana przez LGD w terminie do 30 dni po rozpatrzeniu złożonych ofert.

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm.).

W załączeniu do pobrania :

  1. Formularz ofertowy