Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie badania potencjału rozwojowego i zdolności do wdrażania nowych środków finansowych na obszarze LGD N.A.R.E.W.

Wykonanie badania potencjału rozwojowego i zdolności do wdrażania nowych środków finansowych na obszarze LGD N.A.R.E.W. na podstawie diagnozy obszaru LGD N.A.R.E.W. pod kątem zmian, jakie zaszły w perspektywie finansowej 2007-2013; analiza osiągnięcia celów i przedsięwzięć LSR w kontekście celów i zadań nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Wykonanie badania potencjału rozwojowego i zdolności do wdrażania nowych środków finansowych na obszarze LGD N.A.R.E.W. na podstawie diagnozy obszaru LGD N.A.R.E.W. pod kątem zmian, jakie zaszły w perspektywie finansowej 2007-2013; analiza osiągnięcia celów i przedsięwzięć LSR w kontekście celów i zadań nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Zamawiający:

Nazwa: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Adres: ul. Lipowa 4, 18 -106 Turośń Kościelna

A. Warunki podstawowe

 1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy są w stanie likwidacji lub ogłoszono wobec nich upadłość.
 2. Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Do potwierdzenia oświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiedniego rejestru sądowego.
 3. Posiadanie doświadczenia w realizacji badań ewaluacyjnych, potwierdzone wykonaniem przynajmniej jednego badania społecznego na obszarach wiejskich (potwierdzone oświadczeniem).
 4. Posiadanie technicznego i osobowego potencjału umożliwiającego realizację zlecenia, potwierdzone przedłożeniem wraz z ofertą CV przynajmniej 1 członka zespołu.
 5. Znajomość problematyki funkcjonowania lokalnych grup działania (potwierdzone oświadczeniem).

B. Charakterystyka przedmiotu zamówienia – minimalna zawartość wymagana przez Zamawiającego.

Uwagi Ogólne:

Rok 2014, będący końcowym okresem wdrażania LSR, jest okresem najważniejszym, kiedy to LGD musi podjąć się oceny zasadności i skuteczności wdrażania LSR. By w pełni ocenić skuteczność wdrażania LSR, oprócz analizy stopnia osiągnięcia poszczególnych wskaźników, należy też dokonać nowej diagnozy obszaru (wraz z analizą SWOT oraz analizą realizacji celów i przedsięwzięć) pod kątem zmian jakie zaszły w okresie 2007-2013. Nowa diagnoza obszaru LGD N.A.R.E.W, wraz z analizą silnych i słabych stron, szans i zagrożeń, pozwoli na wstępne sformułowanie wizji, celów, przedsięwzięć i projektów na nową perspektywę finansową 2014-2020.

 

Przedmiotem zamówienia przeprowadzenie i przygotowanie:

 1. Desk Research w zakresie danych strategicznych obszaru.
 2. Przeprowadzenie badania metodą w następujących zakresach oceny: diagnoza społeczna; ocena analizy SWOT LSR 2007-2013; analiza SWOT i drzewo problemów; określenie wizji, misji, celów, przedsięwzięć, projektów LSR.
 3. Przygotowanie raportu z badania, obejmującego wyniki badania potrzeb rozwojowych obszaru LGD, w szczególności obejmujący ocenę odnoszącą się do dokumentów planistycznych i technicznych „wyższego rzędu”, wstępne określenie wizji i misji, wstępna diagnoza strategiczna: opis i specyfika obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne, kulturowe; społeczność lokalna; gospodarka obszaru; specyfika obszaru; uzasadnienie spójności obszaru; Wstępne wyznaczenie celów strategicznych, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć;

C. Kryterium oceny

Przyjęte kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ich znaczenie:

L.p.

Kryterium

Ranga

1.

Cena

80%

2.

Doświadczenie Wykonawcy

20%

D. Inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy

 1. Termin zakończenia realizacji opracowania: uzgodniony w Wykonawcą
 2. Płatność za wykonanie zadania zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz faktur wystawionych na Zamawiającego.

E. Miejsce i termin składania ofert, zasady podpisania umowy
1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 14 maja 2014 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, tj. ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.

2. Zasady podpisania umowy
Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana przez LGD w terminie do 30 dni po rozpatrzeniu złożonych ofert

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm.).

W załączeniu do pobrania :

 1. Formularz ofertowy