Zapytanie dotyczące alokacji środków w ramach okresu programowania na lata 2007-2013

W związku z oszczędnościami powstałymi w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju prosimy Państwa o wyrażenie opinii na temat zapotrzebowania środków a także przyszłych, planowanych przez Państwa działań na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Prosimy o rozpropagowanie zapytania wśród wszystkich osób zainteresowanych. Zależy nam na uzyskaniu informacji od podmiotów i osób reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Wszystkie zebrane informacje będą brane pod uwagę podczas decyzji dotyczącej alokacji pozostałych środków pomiędzy działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe Projekty”.

Prosimy o przekazywanie sugestii do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do dnia 24.02.2014.