Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie aktualizacji LSR

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi prosi o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi polegającej na:

  1. analizie dotychczasowych celów ogólnych i szczegółowych

  2. analizie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji

  3. analizie wskaźników mierzących realizację założonych do osiągnięcia celów oraz przedsięwzięć

  4. określeniu proponowanych zmian: celów, przedsięwzięć oraz wskaźników (produktu, rezultatu i oddziaływania) wraz ustaleniem ich wielkości (biorąc pod uwagę kryteria wynikające z PROW 2007-2013 Oś 4 Leader, charakterystykę dotychczas wybranych do realizacji operacji zgłaszanych przez Beneficjentów, informacje zawarte w Ankiecie monitorującej)

  5. konsultacjach z pracownikami biura oraz członkami Stowarzyszenia N.A.R.E.W. odnośnie proponowanych zmian

  6. przedstawieniu końcowej wersji do akceptacji

  7. dostarczenie wersji elektronicznej zaakceptowanych zmian

Zadanie musi być zakończone w IV kwartale 2011.

Do oferty cenowej proszę dołączyć kopie dokumentów potwierdzające Państwa kwalifikacje do przeprowadzenia wyżej opisanej analizy. Oferty należy składać do dnia 30 listopada 2011 do godz. 10.00 – oferty niepełne, bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Podczas wyboru oferty pod uwagę będą brane zarówno kryteria cenowe jak i kompetencje i doświadczenie osób mających przeprowadzić aktualizację stanowiącą przedmiot niniejszego zapytania.