Zapytanie ofertowe na przygotowanie, wykonanie, druk i dostawę mapy szlaków wodnych Czarnej Hańczy i Górnej Narwi w ramach projektu „Tour-Activ”.

Zamówienie dotyczy usługi: Przygotowania, wykonania, druku i dostawy mapy szlaków wodnych Czarnej Hańczy i Górnej Narwi z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi, w ramach promocji projektu: „Turystyka Aktywna – różne miejsca, równe szanse” – TOUR- ACTIV współfinansowanego ze środków UE z wykorzystaniem informacji udzielonych przez Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy usługi:

1. Przygotowania, wykonania, druku i dostawy mapy szlaków wodnych Czarnej Hańczy i Górnej Narwi z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi, w ramach promocji projektu: „Turystyka Aktywna – różne miejsca, równe szanse” – TOUR- ACTIV współfinansowanego ze środków UE z wykorzystaniem informacji udzielonych przez Zamawiającego,

2. W skład oferty wchodzą:

– wykonanie mapy o wymiarach 66cmx45 cm, składana do rozmiaru ok.15 cm x 11cm

– przygotowanie do druku

– dostawa do siedziby Zamawiającego

– obustronne laminowanie

– felcowanie (składanie)

– kolorystyka CMYK 4+4

– druk – 5 000 szt.

Parametry mapy

– rozmiar 66cmx45 cm, składana do rozmiaru ok.15 cm x 11cm

– skala : Szlak Czarnej Hańczy 1:60 000, Szlak Narwi 1: 85 000

– mapa musi zawierać informacje turystyczne związane ze szlakami wodnymi, w tym kilometraż pomierzony z map GIS

– druk dwustronny, w pełnym kolorze

– pierwsza strona – mapa obszaru Górnej Narwi ( na terenie LGD N.A.R.E.W i LGD Brama na Bagna) z treścią topograficzną (zabudowa, lasy, woda, drogi, nazewnictwo) oraz turystyczną (kwatery agroturystyczne, szlaki turystyczne, turystyka piesza i rowerowa, zabytki, atrakcje) wraz ze zdjęciami (6-10 sztuk) i opisem dostarczonym przez zamawiającego

– druga strona – mapa obszaru Czarnej Hańczy ( na terenie LGD Nasza Suwalszczyzna) z treścią topograficzną (zabudowa, lasy, woda, drogi, nazewnictwo) oraz turystyczną (szlaki turystyczne, kwatery agroturystyczne, turystyka piesza i rowerowa, zabytki, atrakcje) wraz ze zdjęciami (6-10 sztuk) i opisem dostarczonym przez zamawiającego,

– informacje o projekcie, loga UE, PROW, LEADERA oraz logotypy poszczególnych LGD

3. Termin wykonania zamówienia: 14 września 2012 r.

 

4. Opis przygotowania oferty:

Kompleksową ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:

– cenę ofertową brutto za przedmiot zamówienia opisany w pkt. 2 z wyszczególnieniem poszczególnych elementów oferty. Podana łączna cena ofertowa wpisana zostanie do zlecenia.

 

5. Opis kryteriów oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest cena.

 

6. Odbiór przedmiotu zamówienia

Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia jest zgodność z wymogami Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu mapy przygotowanego przez Wykonawcę

 

7. Uwagi:

Ze względu na partnerstwo w projekcie trzech Lokalnych Grup Działania faktura za wykonanie usługi musi być wystawiona na trzy podmioty proporcjonalnie :

– Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi – 3 000 sztuk

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”- 1 000 sztuk

– Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”- 1 000 sztuk

 

Ofertę należy złożyć do dnia 20 lipca 2012r. do godz.10.00 na adres:

– (e-mail)

biuro@stowarzyszenienarew.org.pl lub bezpośrednio pod adres ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).