Zawarcie w dniu 31 marca 2014 Aneksu nr 10 do Umowy nr 6933-UM1000008/09 z dnia 28 maja 2009 roku

W dniu 31 marca 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. podpisał w Urzędzie Marszałkowskim kolejny Aneks do Umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Główną zmianą tej Umowy było dodanie terminu, tj. I półrocza 2014 roku, podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z działania „Małe projekty”.

Przewidywany termin ogłoszenia naboru w tym działaniu to połowa maja 2014 roku. Bieżący harmonogram podany jest na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Leader 2009 – 2013 – Harmonogram naboru wniosków, a aktualna Lokalna Strategia Rozwoju w zakładce Menu – Dokumenty do pobrania – Lokalna Strategia Rozwoju. Zapraszamy do śledzenia naszej strony interntowej, gdzie wkrótce ukarzą się szczegóły dotyczące naboru z działania „Małe projekty”.