Informacje dla beneficjentów

Informujemy, iż Beneficjenci Małych Projektów, a szczególnie osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy (pkt 17) umową o przyznanie pomocy oraz przepisami rozporządzenia, koszty kwalifikowane muszą być poniesione w formie rozliczenia pieniężnego

Informujemy, iż Beneficjenci Małych Projektów, a szczególnie osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy (pkt 17) umową o przyznanie pomocy oraz przepisami rozporządzenia, koszty kwalifikowane muszą być poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z płatności, przekracza 1 tys. zł w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przekazu.

W przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gdy realizowana operacja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i jej całkowity koszt przekracza 50 000 EURO, beneficjent zamieszcza tablicę informacyjną, natomiast jeżeli koszt inwestycji przekracza 500 000 EURO, zamieszczana jest tablica reklamowa.

W przypadku działań osi 4 Leader obowiązek wizualizacji materiałów informacyjnych, np. broszur, ulotek, polegający na zamieszczeniu na stronie tytułowej następujących elementów: logo Unii Europejskiej wraz z napisem poniżej flagi: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, slogan: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za treść materiału informacyjnego, informacja o współfinansowaniu publikacji ze środków Unii Europejskiej, odesłanie do Instytucji Zarządzającej PROW 2007 2013 – Ministra RiRW, logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, logo Leader (w związku z realizacją działań w ramach Osi LEADER), dotyczy lokalnych grup działania, które podpisały umowy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania … „.

Beneficjenci realizujący operacje w ramach PROW 2007-2013 są zobowiązani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji – (plik do pobrania)

Formularz – Zestawienie faktur i dokumentów równoważnych (plik do pobrania)

Przykładowy opis Faktury VAT lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowe (plik do pobrania)