Walne Zebranie Członkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 05 marca 2020r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 5 marca 2020 r. o godzinie 15.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 /przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi za 2019r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczny członków i wyboru Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na kolejną kadencję.
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Poniżej do pobrania materały dotyczące spraw omawianych na Zebraniu

Załączniki: