OGŁOSZENIE NR 2/2021/OW O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

I. Stowarzyszenie LGD N.A.R.E.W. realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1167 z późn. zm.)

II. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie LGD N.A.R.E.W. jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej LGD, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD N.A.R.E.W. w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

III. Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: do dnia 29.12.2021 r.

IV. Miejsce składania zgłoszenia:

Bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna, w godz. od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku

V. Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U.2019. poz. 664 z późn.zm.)).

VI. Cele i wskaźniki :

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR):

Cel ogólny 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r.

Cel szczegółowy 1.4. Wzmocnienie potencjału przyrodniczego obszaru LGD N.A.R.E.W. do 2023r.

Przedsięwzięcie 1.4.1. Podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym : – przedsięwzięcia szkoleniowe promujące i wzmacniające estetykę otoczenia wsi, zachowanie i znakowanie miejsc szczególnej ochrony przyrody, w tym Natura 2000

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Wskaźnik produktu:

 • liczba szkoleń – 1
 • liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1

Wskaźnik rezultatu:

 • liczba osób przeszkolonych – 10, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem – 5
 • liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych – 10

Uwaga: Realizacja operacji własnej musi dotyczyć całego obszaru LSR

VII. Wysokość środków na realizację operacji:

 • pula środków w ramach naboru w euro: 14 175,61 euro
 • pula środków w ramach naboru : 56 702,44 zł, po kursie: 4 zł/euro
 • minimalna całkowita wartość operacji :  50 000,00 zł
 • minimalny wkład własny przewidziany w LSR : 5%

VIII. Forma  pomocy:

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż :

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. –  Prawo przedsiębiorców
 • 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku :
  • podmiotu nie wykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców;
  •   organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców.

IX. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów stanowią załącznik do ogłoszenia oraz  znajdują się na stronie internetowej– www.stowarzyszenienarew.org.pl

X. Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

XI. Informacje o wymaganych dokumentach

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są do wglądu na stronie : www.arimr.gov.pl

XII. Dane kontaktowe dla uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej :

– biuro LGD N.A.R.E.W. ul. Lipowa 109 , 18-106 Turośń Kościelna , w godzinach 8:00-16:00

– numer tel. 601 890 187 w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku

– biuro@stowarzyszenienarew.org.pl, www.stowarzyszenienarew.org.pl

Turośń Kościelna, dn. 29.11.2021r.

Załączniki: