Cele

W ramach prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwo N.A.R.E.W. wybrało temat wiodący dla przygotowanej strategii, który będzie rozwijany w ramach aktywności Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. W ramach tematu wiodącego określono kierunki rozwoju, które zatwierdzone zostały w postaci celów strategicznych oraz operacyjnych. Wspólnie wypracowano również działania, w ramach każdego z celów operacyjnych.

 

Ze względu na uwarunkowania ekonomiczno-społeczne, wskazane w diagnozie obszaru oraz analizie SWOT, tematem wiodącym dla Partnerstwa N.A.R.E.W., realizowanym w ramach ZSROW, jest:

 

Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

 

Szczegółowy zakres planowanych celów strategicznych wraz z celami operacyjnymi:

 1. Rozwój ekonomiczno – społeczny Partnerstwa N.A.R.E.W. poprzez turystykę

  • rozwój produktów turystycznych

  • wsparcie marketingowe produktów turystycznych

  • rozwój zasobów ludzkich

  • kształtowanie przestrzeni turystycznej

  • wsparcie instytucjonalne podmiotów turystycznych

 2. Rozwój ekonomiczno – społeczny Partnerstwa N.A.R.E.W. przez narwiańskie produkty regionalne

  • wypracowanie i wypromowanie marki „NAREW”

  • rozwój lokalnego przetwórstwa

  • wsparcie marketingowe produktów regionalnych i ekologicznych

  • wsparcie instytucjonalne grup producenckich

 3. Poprawa jakości życia i rozwój przedsiębiorczości w zgodzie z naturą

  • aktywizacja społeczno-kulturowa poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego

  • edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego

  • promocja przedsiębiorczości w oparciu o zasoby naturalne

  • rozwój społeczeństwa informacyjnego nad Narwią