EFRROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) powstał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Instytucją zarządzającą, również w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, jest Minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Pomoc w ramach EFRROW przyznawana jest osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli spełnione są warunki przyznania pomocy określone w przepisach.

W Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach tego funduszu planowane są następujące przedsięwzięcia:
1. Promocja produktów i usług lokalnych LGD N.A.R.E.W.
– promocja produktów lokalnych (np. ogórki, sery, miody), w tym rękodzieła;
– wsparcie wydarzeń inicjujących cykl wydarzeń cyklicznych;
– wypracowanie atrakcji turystycznej/produktu turystycznego dla Stowarzyszenia.
Kwota wsparcia przewidziana w budżecie na to przedsięwzięcie na lata 2016-2020 wynosi do 300 000zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

2. Inicjatywy lokalne na rzecz dziedzictwa kulturowego LGD N.A.R.E.W.
– wsparcie operacji związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie infrastrukturalnym, np. odnawianie przydrożnych krzyży, kapliczek, pomników, miejsc pamięci narodowej, itp.
– wsparcie operacji związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie niematerialnym, np. zakup strojów ludowych i instrumentów dla zespołów ludowych;
– wydanie publikacji związanych z dokumentacją kultur tradycyjnych.
Kwota wsparcia przewidziana w budżecie na to przedsięwzięcie na lata 2016-2020 wynosi do 500 000zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

3. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
-budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej;
– budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, mini golfa – obiektów rekreacji i turystyki w zgodzie z potrzebami mieszkańców;
-budowa, przebudowa i oznaczenie szlaków turystycznych (m.in. pieszych rowerowych, konnych);
– rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej na szlakach (wodnej, konnej, rowerowej, pieszej).
Kwota wsparcia przewidziana w budżecie na to przedsięwzięcie na lata 2016-2020 wynosi do 3 300 000zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

4. Inicjatywy społeczne na rzecz integracji mieszkańców.
– realizacja przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych aktywizujących i integrujących mieszkańców;
– wsparcie oferty kulturalnej, sportowej, organizacji czasu wolnego w instytucjach kultury, sportu, centrów aktywności lokalnej (np. świetlic wiejskich), bibliotekach
Kwota wsparcia przewidziana w budżecie na to przedsięwzięcie na lata 2016-2020 wynosi do 300 000zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

5. Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych:
– promocja postaw proekologicznych oraz waloru regionu w zakresie dziedzictwa przyrodniczego wśród mieszkańców poprzez innowacyjne przedsięwzięcia mające za zadanie podnoszenie świadomości ekologicznej;
– inicjatywy na rzecz adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych oraz inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki przestrzennej gmin LGD i ochrony ekosystemów.
Kwota wsparcia przewidziana w budżecie na to przedsięwzięcie na lata 2016-2020 wynosi do 100 000zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

6. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej:
– wsparcie lokalnego przetwórstwa;
– wsparcie przedsiębiorstw dostarczających usługi, firm produkcyjnych i handlowych;
– wsparcie przedsiębiorczości w obszarze usług turystyczno-rekreacyjnych;
– wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw i nowych zawodów.
Kwota wsparcia przewidziana w budżecie na to przedsięwzięcie na lata 2016-2020 wynosi 4 500 000zł, w tym 75 000 zł na podejmowanie działalności gospodarczej i do 300 000 zł na rozwijanie działalności gospodarczej, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych.