I nabór 2011: małe projekty

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ogłasza nabory wniosków na działanie: „Małe projekty” w okresie 07.02.11 – 21.02.11.

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla

MAŁYCH PROJEKTÓW, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 07 lutego 2011 do 21 lutego 2011 roku do godziny 15.00.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną – CD) wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD N.A.R.E.W. przy ul. Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna w godzinach: 08.00 – 16.00

 • złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii; potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest w wersji elektronicznej poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.;

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 20;

 • wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia udostępnia się następujące dokumenty:

  1. Lokalną Strategię Rozwoju LGD N.A.R.E.W.,

  2. Karta zgodności z LSR,

  3. lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w formie „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z małymi projektami”

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru przez LGD operacji z zakresu „małych projektów” do finansowania:

 • uzyskanie 11 punktów z możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru z działania: „Małe projekty”.

V. Limit dostępnych środków na konkurs NAREW/MP/I/2011

 • 478 627,78 złotych

V. Dodatkowe informacje

 • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w osobiście w siedzibie biura LGD: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, telefonicznie pod numerem: 85 6505104 oraz na stronie stowarzyszenia: www: stowarzyszenienarew.org.pl
  biuro jest czynne w godzinach 08.00 – 16.00

Do pobrania: