III EDYCJA KONKURSU „MOJA SMART WIEŚ – WIZJE I INICJATYWY”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zapraszają do udziału w III edycji konkursu „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.

Konkurs ma na celu identyfikację przykładów realizacji i wdrażania koncepcji smart villages na obszarach wiejskich w Polsce zarówno z perspektywy teraźniejszej, jak i w przyszłości. Idea smart villages sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która inspiruje do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

Celem Konkursu jest upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych inicjatyw społecznych oraz cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego), a także przegląd wizji (pomysłów) wdrażania tej koncepcji w przyszłości. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: wizje i inicjatywy

Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. 

W przypadku opisu pomysłu przedsięwzięcia – w części WIZJE – praca powinna zawierać:

a) informacje – kto będzie inicjatorem realizacji przedsięwzięcia;

b) prawdopodobne miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość);

c) szacunkowy czas realizacji;

d) zdjęcia poglądowe, rysunek, infografikę lub film;

e) szacowany koszt realizacji inwestycji;

f) opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów i możliwości wdrożenia wizji;

g) informacje kto będzie beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk;

h) uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages).

W przypadku opisu zrealizowanego przedsięwzięcia – w części INICJATYWY – praca powinna zawierać:

a) informacje – kto był inicjatorem realizacji inwestycji, o ile jest to wiadome;

b) miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość);

c) lata realizacji;

d) zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujący dobre praktyki;

e) koszt realizacji inicjatywy z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;

f) opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów;

g) informacje kto jest beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk;

h) uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages).

Organizator przewiduje nagrody finansowe w łącznej wysokości 44000 zł brutto, dla każdej kategorii:

nagroda I stopnia – 6000 zł,

nagroda II stopnia – 5000 zł,

nagroda III stopnia – 4000 zł

7 wyróżnień po 1000 zł;

Termin składania prac upływa 28 lutego 2023 r. na adres Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 września 2023 r. Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz zostaną zaprezentowane wybrane prace laureatów. 

Dokumenty oraz szczegóły dostępne są na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2022

lub https://ksow.pl/aktualnosc/iii-edycja-konkursu-moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy-zapraszamy-do-udzialuPrzejdź do góry