III nabór – różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zarząd Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:


„311 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 10 maja 2010 do 28 maja 2010 roku do godziny 15.00.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • wniosek w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD N.A.R.E.W. przy ul. Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna w godzinach: 08.00 – 17.00,

 • złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii; potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek,

 • o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD N.A.R.E.W..

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

 • wzór formularza w wersji elektronicznej o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest poniżej oraz na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl, i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w oddziale ARMiR-u w Białymstoku,

 • wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia udostępnia się następujące dokumenty:

  1. Lokalną Strategię Rozwoju LGD N.A.R.E.W. na stronie internetowej stowarzyszenia,

  2. lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w formie „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z różnicowaniem w kierunku działalności nierolniczej”,

  3. załączniki do wniosku,

  4. narzędzia pomocnicze.

IV. Limit dostępnych środków na konkurs nr NAREW/RwKDN/2010/III w 2010 roku

 • 181 372,80 złotych

V. Dodatkowe informacje

 • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać osobiście w siedzibie biura LGD ul. Lipowa 4, 18–106 Turośń Kościelna, telefonicznie pod numerem: 85 650 51 04, oraz na stronie internetowej stowarzyszenia: www.stowrzyszenienarew.org.pl

 • biuro jest czynne w godzinach 08.00 – 17.00

Do pobrania:

 1. wzór wniosku o przyznanie pomocy

 2. instrukcja wypełnienia wniosku

 3. załączniki do wniosku

  1. oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis

  2. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

  3. Ekonomiczny Plan Operacji

 4. Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z różnicowaniem w kierunku działalności nierolniczej,

 5. Narzędzie pomocnicze:

  wzór zapytania ofertowego.