INFORMACJA DO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Zgodnie z §5 ust 4f umowy przyznania pomocy tj. „Beneficjent jest zobowiązany do informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy z EFRROW zgodnie z przepisami pkt 3. i 4. Załącznika nr VI do rozporządzenia 1974/2006 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Należy podkreślić iż zgodnie z §12 ust 7 w przypadku niewypełnienia ww. zobowiązania Beneficjent zwraca przyznaną pomoc jeżeli pomimo wezwania przez Samorząd Województwa. do wypełnienia tego zobowiązania nadal go nie wypełnia.

Zgodnie z Księgą wizualizacji PROW każdorazowo gdy realizacja projektu będzie współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, beneficjent pomocy ma obowiązek umieszczenia stosownej informacji o udziale finansowym Wspólnoty (niezależnie czy jest to projekt inwestycyjny czy nieinwestycyjny).

W celu ujednolicenia oznakowania małych projektów realizowanych z osi 4 Leader w przypadku projektów inwestycyjnych proponujemy umieszczenie tablicy informacyjnej o min. wymiarach 35*45 cm według poniższego wzoru.

1

Szersze informacje na temat oznakowania projektów można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013, która umieszczona jest na stronie internetowej UMWP.