Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnej nr 1/2019/OW

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.stowarzyszenienarew.org.pl w dniu 24.07.2019r. informacji o planowanej operacji własnej nr 1/2019/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 23.08.2019r.
zamiar realizacji operacji własnej zgłosił jeden podmiot inny niż LGD. W związku z powyższym, zgodnie z § 6 Księgi procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020,w ciągu 14 dni zostanie przeprowadzona ocena, czy podmiot, który się zgłosił jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR.