Informacja o zakończonych naborach wniosków na działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

W trakcie naborów trwających w okresie 02 do 16 listopada 2012 r. za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wypłynęły następujące wnioski:

 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – NAREW/TiRM/VII/2012:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu

5

432 981,00 zł

207 008,30 zł

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”- NAREW/RD/VIII/2012:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu

6

301 000,00 zł

173 520,80 zł

 

W dniu 23 listopada 2012 r. (piątek) Rada Stowarzyszenia oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, wnioski zostaną przekazane do właściwej Instytucji Wdrażającej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Białymstoku), gdzie zostaną ocenione pod względem formalnym. Po tej ocenie Instytucja Wdrażająca zdecyduje, z którymi Wnioskodawcami zostaną podpisane umowy i które projekty mogą być realizowane.