Informacja o zakończonym naborze wniosków

W trakcie naboru trwającego w okresie 03 – 17 października 2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wypłynęły następujące wnioski

 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”- NAREW/RD/V/2011:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

4

296 412,50

102 279,80

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – NAREW/TiRM/VI/2011:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

3

250 000,00

240 921,30

 

W dniu 24 października 2011 r. Rada Stowarzyszenia oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, wnioski zostaną przekazane do właściwej Instytucji Wdrażającej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Białymstoku), gdzie zostaną ocenione pod względem formalnym. Po tej ocenie Instytucja Wdrażająca zdecyduje, z którymi Wnioskodawcami zostaną podpisane umowy i które projekty mogą być realizowane.