Informacja o zakończonym naborze wniosków na działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

W trakcie naboru trwającego w okresie 22 maj – 06 lipca 2012 r. za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” wypłynęły następujące wnioski:

„Odnowa i rozwój wsi”- NAREW/OiRW/IV/2012:

 

Liczba złożonych wniosków 5
Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN 1 107 390,00 zł
Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN 800 000,00 zł

 

W dniu 13 lipca 2012 roku (piątek) Rada Stowarzyszenia oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, wnioski zostaną przekazane do właściwej Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego), gdzie zostaną ocenione pod względem formalnym. Po tej ocenie Instytucja Wdrażająca zdecyduje, z którymi Wnioskodawcami zostaną podpisane umowy i które projekty mogą być realizowane.