IV posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W związku z zakończeniem naboru nr 5/2017 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informujemy iż 9 czerwca 2017 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, odbędzie się IV posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Proponowany porządek posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja przez pracownika Biura oddelegowanego do pomocy w pracy Rady syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia ich do biura Stowarzyszenia
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
6. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
7. Dyskusja nad wnioskami.
8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
10. Wybór operacji do dofinansowania .
11. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
12. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.