IX POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z zakończeniem naboru nr 9/2020 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ,  zwołuje się na dzień 16 lipca 2020 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna , IX posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

Proponowany porządek  posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
 4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
 5. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 6. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
 7. Wybór operacji do dofinansowania .
 8. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
 9. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.