KOMUNIKAT do naborów 2/2019 i 3/2019 dotyczący zmiany SZOOP

KOMUNIKAT do naborów 2/2019 i 3/2019 dotyczący zmiany SZOOP

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 5/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.) zmianie uległ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wprowadzana zmiana ma zastosowanie do naborów:

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/19 z zakresu typu projektu nr 4- Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/19 z zakresu typu projektu nr 7- Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS.