KOMUNIKAT do naborów 2/2019 i 3/2019 – dotyczący zmiany zapisów załączników

KOMUNIKAT do naborów 2/2019 i 3/2019 – dotyczący zmiany zapisów załączników

do minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 17/133/2019 z dnia 29 stycznia br.) zmianie uległy załączniki do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

Powyższe wynika z doprecyzowania zapisów :

– Ogólnych Warunków Umowy stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia zapisów w zakresie warunków przekazywania transz dofinansowania, doprecyzowania terminu przekazania pierwszej transzy dofinansowania i zasad stosowania reguły proporcjonalności, a także wprowadzenia informacji zgodnie z którą w przypadku projektów rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, rozliczanie w SL2014 odbywa się w oparciu o uproszczony (w stosunku do wniosku o dofinansowanie) budżet.

– Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr 5 do umowy w zakresie Załącznika nr 1 tj. Zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania, a także Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach koniecznych do wprowadzenia do SL2014 stanowiącego załącznik nr 6 do umowy. Zmiana w ww załącznikach związana jest z wejściem w życie Omnibus regulation – pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe. W związku z tym straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów takich jak: Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, oraz Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem zmian redakcyjnych.

Wprowadzana zmiana ma zastosowanie do naborów:

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/19 z zakresu typu projektu nr 4- Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/19 z zakresu typu projektu nr 7- Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS.

W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie Załączniki nr. 7 do Ogłoszeń o naborze, obowiązujące od 01.02.2019 roku oraz Komunikat Instytucji Zarządzającej z dnia 01.02.2019r:

  1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE),
  1. Komunikat dotyczący zmiany zapisów załączników do minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD.