KOMUNIKAT DO NABORU nr 11/2020

KOMUNIKAT DO NABORU nr 11/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 3: Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r

Cel szczegółowy 3.3: Wsparcie inicjatyw edukacyjnych oraz rozwój kwalifikacji i aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W. do 2023r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1: Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 5

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY

Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-039/20

Nabór dotyczy projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi podjęło decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do naboru nr 11/2020 (RPPD.09.01.00-IZ.00-20-039/20) do dnia 05 listopada 2020 r. do:

  • godziny 15:00 – należy złożyć wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR);
  • godziny 16:00 – należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinansowanie (wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

(pierwotny termin wyznaczono na 29 października 2020 r.).

Komunikat obowiązuje od daty publikacji.