KOMUNIKAT do naboru nr 4/2020

KOMUNIKAT do naboru nr 4/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r.
1.4.Cel szczegółowy: Wzmocnienie potencjału przyrodniczego obszaru LGD N.A.R.E.W. do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2: INWESTYCJE NA RZECZ EKOLOGII I OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH LGD N.A.R.E.W.
z zakresu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 1 (OZE) instalacje OZE w gospodarstwach domowych – projekty grantowe samorządów (zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi podjęło decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do naboru nr 4/2020 (RPPD.08.06.00-IZ.00-20-006/20 ) do dnia 17 lutego 2020 r. do godziny 16.00 (pierwotny termin wyznaczono na 10 lutego 2020 r.).

Komunikat obowiązuje od daty publikacji.