KOMUNIKAT DO NABORU nr 5/2020

KOMUNIKAT DO NABORU nr 5/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-

Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r.

1.3.Cel szczegółowy: Wzmocnienie potencjału kulturowo- historycznego obszaru LGD N.A.R.E.W. do 2023r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1: DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

na operacje z zakresu 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu nr 7 ( Dziedzictwo kulturowe)

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-015/20

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi podjęło decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do naboru nr 5/2020 (RPPD.08.06.00-IZ.00-20-015/20 ) do dnia 06 marca 2020 r. do:

  • godziny 15:00 – należy złożyć wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR);
  • godziny 16:00 – należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinansowanie (wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

(pierwotny termin wyznaczono na 28 luty 2020 r.).

Komunikat obowiązuje od daty publikacji.