KOMUNIKAT do naboru wniosków nr 4/2017

KOMUNIKAT do naboru wniosków nr 4/2017 – Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 4/2017 Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W, typ projektu nr 3 – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Numer naboru w GWA2014(EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/17:

1. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w Rozdziale V.1.2, Wsparcie pomostowe, pkt 5 – str. 18 wcześniejszego dokumentu skreśla się zapis: „Z możliwości otrzymania wsparcia w ramach typu projektu 3, wyłączone są podmioty i osoby otrzymujące ten sam zakres wsparcia w odpowiednich działaniach w osiach głównych (decyduje tożsamość czasowa realizacji projektu).”

2. W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZMIANIE ULEGA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WERSJI PAPIEROWEJ W CIĄGU 3 DNI ROBOCZYCH, LICZĄC OD PIERWSZEGO DNIA ROBOCZEGO NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ZA POMOCĄ SYSTEMU GWA2014(EFS).

Zgodnie z Księgą Procedur Wyboru Operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
„Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci Stowarzyszenia N.A.R.E.W. wpisana przez przyjmującego wniosek (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków”

W/w zapis skutkuje tym iż wnioski (wersja elektroniczna jak i papierowa), które wpłyną po terminie, tj. do dnia 21.04.2017 r. do godz. 15.00 będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Powyższe powoduje zmianę treści pkt. IV. Sposób składania wniosków o dofinansowanie w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz zmianę załącznika nr 1 do Ogłoszenia o naborze Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nadając nowe brzmienie Rozdziałom: I. Termin składania wniosków oraz III. Sposób składania wniosków.

Nowa wersja Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – wersja z dnia 06.04.2017r.

Dokument ze zmienioną treścią stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze – Wersja nr 2 z dnia 06.04.2017r Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Dodatkowo SZCZEGÓŁY ZMIAN stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Załączniki: