Komunikat dotyczący naborów nr: 6/2018, 5/2018, 2/2018, 9/2017, 8/2017, obowiązujący od 20 kwietnia 2018 roku

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległy:
1) wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
2) wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.

Powyższe wynika z doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie, jak również treści Ogólnych Warunków Umowy, stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia zapisów w zakresie możliwości dokonania refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu uznanych za kwalifikowalne we wnioskach o płatność, doprecyzowania terminów wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zobowiązania wnioskodawców do stosowania aspektów społecznych (a nie jak dotychczas klauzul społecznych), zwolnienie z obowiązku dołączania wyciągów bankowych do wniosku o płatność, a także wprowadzenia możliwości częściowego rozliczenia projektu w sytuacji rozwiązania umowy o dofinansowanie za porozumiem stron. Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem zmian redakcyjnych.

Wprowadzane zmiany we wzorach umów oraz załącznikach, w szczególności w OWU mają zastosowanie do następujących naborów:
Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W.
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-040/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-041/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/18
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-026/18
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-025/18

Poniżej uaktualnione w ww. zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS.

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE)

komunikat z dnia 27.04.2018r – zmiana wzorów umów 20 04 2018r.