Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Powyższe wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, rekomendacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej będących wynikiem przeprowadzonych kontroli, dostosowania zapisów do obowiązujących Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem doprecyzowania obowiązujących zapisów, a także zmian redakcyjnych.

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów:

1. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-040/17
2. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-041/17
3. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/18
4. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/18

Załączniki: