Leader +

Cele LSR
Analiza SWOT
Rozporządzenia
Zestawienie RF
Informujemy, iż zgodnie z Aneksem nr 03/10 do Umowy nr
6933-UM1000008/09 z dnia 28 maja 2009 podpisanego w dniu 20.12.2010
uległ zmianie harmonogram naboru wniosków.

 

Zgodnie z założeniami programowymi, Lokalna Grupa Działania, która została wybrana w trakcie konkursu przez Samorząd Województwa do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ma możliwość przekazywania funduszy na realizację projektów zgłaszanych przez lokalnych pomysłodawców. Podział środków będzie odbywał się w drodze konkursu.

Dotyczy to następujących działań PROW 2007 – 2013:

 

1. Odnowa i rozwój wsi,
Beneficjent: osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Forma i wysokość pomocy

 • Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu.
 • Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł.
 • Zakres pomocy:
 • Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
 • pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
 • służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
 • kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
 • budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
 • zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
 • odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
 • kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

2.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

Beneficjent; osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.(kwalifikują się grupy producentów rolnych).

Zakres pomocy:

 • Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy:

 • 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • 200 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

Beneficjent; osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika.

Zakres pomocy:

 • Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

4. Małe projekty – specyficzne działanie realizowane wyłącznie w ramach Osi 4 LEADER.

Beneficjenci: Osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

p { margin-bottom: 0.21cm; }

 

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

 • podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR (udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie; organizację szkoleń, imprez kulturalnych, promocyjnych; zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich);
 • rozwijania aktywności społeczności lokalnej (promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, promocja lokalnej przedsiębiorczości, remont połączony z modernizacją istniejących świetlic wiejskich lub budynków pełniących ich funkcję);
 • rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR (utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej);
 • promowania, zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w tym obszarów NATURA 2000;
 • Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego (odbudowa, renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków, remont lub wyposażenie muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie miejscowych tradycji, prowadzenie badan nad obszarem LSR)
 • inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych o zasoby lokalne lub podnoszenie jakości takich produktów lub usług (udział w targach, promocja produktów lub usług, uzyskanie certyfikatów, budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży lub wyrobu produktów lub usług lokalnych, badanie rynku produktów lokalnych);
 • wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej;

Wysokość pomocy:

 • nie może być wyższa niż 25 tys. zł, przy czym całkowity koszt projektu nie może być niższy niż 4,5 tys. oraz wyższy niż 100 tys. zł;
 • nie może przekroczyć 70 % kosztów kwalifikowanych;
 • nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł na jednego beneficjenta w całym okresie programowania.

 

Na każde z tych działań LGD ogłasza własne terminy naborów wniosków.

Ogłoszenie terminu naboru wniosków następuje w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.