Lokalna Strategia Rozwoju LGD N.A.R.E.W. wybrana do realizacji !!!

Lokalna Strategia Rozwoju złożona przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego w terminie od 02 listopada do 30 grudnia 2015 roku dotyczącego wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zajęła pierwsze miejsce wśród 13 innych Lokalnych Strategii Rozwoju z województwa podlaskiego.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

Po podpisaniu umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – planowane na 17 maja 2016r. – Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. będzie ogłaszał pierwsze konkursy na nabory wniosków. W Lokalnej Strategii Rozwoju przewidziane jest do wdrożenia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 9 000 000 mln zł oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 14 864 027 mln zł. Szczegółowe informacje o poszczególnych konkursach ogłaszanych przez Stowarzyszenie będą zamieszczane na powyższej stronie internetowej.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie całego dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju LGD N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020 (23). Liczymy na skuteczne wykorzystanie pozyskanych w ten sposób środków przez mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego oraz im podległe z wszystkich 11 gmin członkowskich Stowarzyszenia N.A.R.E.W.