LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Informujemy, iż w sprawie sprecyzowania zapisów w załączniku Nr 1 do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W., niniejszym informujemy iż spójnik „i” w definicji grup defaworyzowanych opisanych w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W., użyty został jako łącznik wyrażeń wewnątrz zdania pojedynczego, ponieważ definicja grup defaworyzowanych zastosowana w Kryteriach oceny jest typowym wyliczeniem.
Spójnik „i” ( podobnie zresztą jak i inne spójniki koniunkcyjne : „jak i”, „oraz”, „a także”) może pełnić, oprócz funkcji koniunkcyjnej, też funkcję enumeracyjną czyli wyliczeniową. W zdaniu pojedynczym zastępować może przecinek. I w LSR N.A.R.E.W. w takiej właśnie funkcji został użyty, na co zresztą wskazuje użyty zapis ( typowe wyliczenie) definicji grup defaworyzowanych.
W tym kontekście, spójnik „i”’ nie świadczy o koniunkcji ( czyli że tzw. „domownik” na obszarze LSR ma być kobietą) ale ma znaczenie wyliczeniowe. Oznacza to, iż zarówno kobiety na obszarze wiejskim LSR N.A.R.E.W. są grupą defaworyzowaną jak i taką grupę stanowią też tzw. „domownicy” z obszaru LSR N.A.R.E.W.
Podsumowując :
w zapisie definicji grup defaworyzowanych użytej w LSR N.A.R.E.W. , w wyrażeniu :”(…) kobiety na obszarach wiejskich i tzw. „domownicy”(…), spójnik „i” należy traktować jak przecinek właściwy dla wyliczenia.