LV posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W związku z naborem 2/2023/OW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się na dzień 11 grudnia 2023 r. na godzinę 14:00 w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109 , 18-106 Turośń Kościelna , LV posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

Proponowany porządek posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
  4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
  5. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
  6. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
  7. Wybór operacji do dofinansowania w ramach naboru Nr 2/2023/OW
  8. Przyjęcie listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.