N.A.R.E.W. – DZIECIOM

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza nabór propozycji organizacji wydarzenia aktywizującego – promocyjnego skierowanego wyłącznie do dzieci i młodzieży (np. Dzień Dziecka, Choinka, impreza – festyn rodziny lub sportowy), które zostanie częściowo dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013.

 

Ewentualna wysokość dofinansowania to kwota do 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset zł), które może być przeznaczone wyłącznie na koszty zadań skierowane do dzieci, tj. np. animatora zabaw, prowadzącego, wynajęcie placu zabaw – dmuchańców lub innych atrakcji, malowanie twarzy i tp. koszty oraz 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł) na nagrody – upominki rzeczowe dla uczestników (za udział lub w organizowanych konkursach).

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. wybierze do dofinansowania po jednym wydarzeniu z terenu każdej z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, tj. Choroszczy, Kobylin-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina i Wyszek.

Propozycję prosimy złożyć do dnia 19 maja 2014 roku (poniedziałek) do godziny 15.00. do siedziby Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, tj. ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.

Propozycja powinna zawierać:

  1. Dane Wnioskodawcy
  2. Tytuł, termin i lokalizację wydarzenia
  3. Grupy odbiorców oraz przewidywaną liczbę uczestników
  4. Krótki opis wydarzenia wraz z uzasadnieniem konieczności dofinansowania przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

Do składania propozycji zachęcamy zwłaszcza Stowarzyszenia działające na obszarze LGD N.A.R.E.W. oraz instytucje kultury.