Nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” – konkurs 1/2015

W imieniu Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. informuje, iż ogłoszony jest przez tę organizację nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

 

W imieniu Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. informuje, iż ogłoszony jest przez tę organizację nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru wniosków to: 10.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

I. Rodzaj realizowanych działań

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji / grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Przeznaczenie Mikrodotacji musi być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonych w Regulaminie.

II. Wysokość środków

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2 500 zł.

Alokacja środków finansowych w Konkursie 1/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 102 500,00 zł.

III. Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

  • Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 2 miesiące.
  • Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 1/2015 to 01.04.2015 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 1/2015 to 31.05.2015 r.

IV. Kto może otrzymać Mikrodotację?

  • Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.
  • Grupa samopomocowa – dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.
  • Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

V. Kryteria wyboru Wniosków

Ocena wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych Regulaminie:

I etap – Ocena formalna

II etap – Ocena zgodności wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego

III etap – Ocena merytoryczna

 

VI. Termin i warunki składania Wniosków:

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 10 lutego do dnia 6 marca 2015 r.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4 Białystok od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

Kontakt:

Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: fio@fir.org.pl

Animatorzy:

Subregion białostocki – Magdalena Komor, tel. 509-198-202

Subregion łomżyński – Małgorzata Jórzak, tel. 721-313-226

Subregion hajnowski – Paweł Wołkowycki, tel. 662-005-059

Subregion suwalski – Renata Giczewska-Węcek, tel. 504-049-490

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!