Nabór wniosków nr 2/2017 – Poprawa estetyki miejscowości obszaru LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-

Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 2- Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r

Cel szczegółowy: Rewitalizacja wybranych obiektów na terenie LGD N.A.R.E.W. na rzecz ich funkcji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej oraz estetyki miejscowości do 2023r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2: POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

na operacje z zakresu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu nr 9 ( Rewitalizacja małej skali)

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-005/17

 1. Termin składania wniosków:
 • Termin, od którego można składać wnioski – 28 luty 2017r.–godz. 8.00
 • Termin, do którego można składać wnioski – 15 marzec 2017r.- godz. 15.00

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-

Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

 1. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna
 • Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

w terminie od 28 lutego 2017r. (godz. 8.00) do 15 marca 2017r. (godz. 15.00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

 • 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFRR),wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wniosku o dofinansowanie (PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:
 • Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,
 • uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLS).
 1. Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej ((Dz. U. 2015, poz.2009).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

 • art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD N.A.R.E.W mające na celu:

 • uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni
 • udostępnienie terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia , zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020– dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 47 pkt.

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 19 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia(Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

 1. Finanse:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi –85 % – dotyczy projektów nie objętych pomocą publiczną.
 1. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)- 95%- w przypadku projektów rewitalizacyjnych.[1]

Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną ( nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych- 15% lub 5%- w przypadku projektów rewitalizacyjnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 3 905 947,00 PLN.

 • Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :
 1. Wzór umowy o dofinansowanie;
 2. Warunki udzielenia wsparcia;
 3. Lokalne kryteria wyboru operacji;
 4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego;
 5. Wzór wniosku o dofinansowanie;
 6. Wzór Oświadczenia do LGD;
 7. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
 1. Wzór wniosku o płatność;
 2. Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014- 2020, Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi;
 3. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi;
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.

 • Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 ( Załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze);
 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.
 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Linki:

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Elżbieta Zaleska – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP

tel: 85 6505104; 601890187

e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Godziny pracy biura : pn-pt. 8.00 – 16.00

[1] Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Załączniki: