Nabór wniosków nr 2/2018 Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 2/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r
Cel szczegółowy 3.3: Wsparcie inicjatyw edukacyjnych oraz rozwój kwalifikacji i aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W. do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1: Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 5
Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Numer naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/18

I. Termin składania wniosków:
– Termin, od którego można składać wnioski – 15.01.2018r. godz. 8.00
– Termin, do którego można składać wnioski – 29.01.2018r. godz. 15.00

II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna.

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS, nie starszej niż 2.0.2, która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html, w terminie od 15.01.2018r. od godz. 08:00 do 29.01.2018r. do godz. 15:00.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:
– 2 egzemplarze wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), wydrukowane po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 EFS;
– 2 wersje elektroniczne wniosku (XML i PDF) nagrane na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD – 2szt.),
– 2 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
– Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 15 do Ogłoszenia o naborze).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Formy wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel główny nr 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r; Cel szczegółowy 3.3: Wzmocnienie inicjatyw edukacyjnych oraz rozwój kwalifikacji i aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r., PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1: Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W., w ramach działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania [1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;
• instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego [2] na obszarach objętych realizacji LSR, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, poprawa jakości usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna.

5b) Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz niezbędnych na rynku pracy postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).

5c) Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych obejmujące:
– wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
– kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:
– wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
– podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
– kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
– programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

5e) Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego, obejmujące w szczególności:
– doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
– przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
– wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 53 pkt.
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 22 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego określone zostały w dokumencie Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, który jest dostępny pod adresem: www.stowarzyszenienarew.org.pl oraz stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

V. Finanse:
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi – 588 719,25 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 588 719,25 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

VI. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,
5. Lokalne Kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W,
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS,
7. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami,
8. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe,
9. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe,
10. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem,
11. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS,
12. Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014,
13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS,
14. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
15. Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
16. Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
17. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020.

VII. Inne ważne informacje:

1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD pisemnie wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do złożenia, tych wyjaśnień lub dokumentów.

2. LGD jednokrotnie wzywa do złożenia wyjaśnień w danej kwestii lub złożenia danego dokumentu.

3. Wezwanie jest wysyłane do Wnioskodawcy, przynajmniej w przypadku gdy:
– dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż Wnioskodawca go załącza oraz;
– dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji Wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
– informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne.

4. LGD wyznacza 7 dniowy termin na składanie w/w wyjaśnień lub dokumentów. Termin ten wydłuża termin o którym mowa w art.21 ust.1 ustawy o RLKS.

5. Wszelkie wyjaśnienia lub dokumenty składane na wezwanie, powinny:
– mieć formę papierową,
– być złożone w terminie i bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (decyduje data wpływu dokumentów do LGD), pod rygorem nie uwzględnienia ich w procesie oceny wniosku.

6. Podmiot ubiegający się o wsparcie ma obowiązek przedstawić dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar dowodu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

7. Składane wyjaśnienia lub dokumenty, nie mogą prowadzić do modyfikacji lub zmiany treści wniosku o udzielenie wsparcia.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku.
2. Zasady wycofania wniosku oraz rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 dostępna na stronie www.stowarzyszenienarew.org.pl (załącznik nr 16 do Ogłoszenia o naborze).
3. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest również w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Linki:

https://www.stowarzyszenienarew.org.pl/,
https://rpo.wrotapodlasia.pl/,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Kontakt bezpośredni: Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP:
Elżbieta Zaleska – Tel: 85 6505104, 601890187
e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, oraz na stronie internetowej: http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/

[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.
[2] Mała szkoła tj. do 100 uczniów wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia konkursu. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 63 Ustawy o systemie oświaty jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.