Nabór wniosków nr 3/2018 – Infrastruktura usług integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej na obszarze N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 3/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 2 – Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r
Cel szczegółowy – Rewitalizacja wybranych obiektów na terenie LGD N.A.R.E.W. na rzecz ich funkcji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej oraz estetyki miejscowości do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 – Infrastruktura usług integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej na obszarze N.A.R.E.W.
na operacje z zakresu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-011/18

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski – 14 luty 2018 r. od godziny 08:00,
Termin, do którego można składać wnioski – 28 luty 2018 r. do:
– godziny 15:00 – wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014);
– godziny 16:00 – wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD)

II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA EFRR) dla RPOWP, która jest dostępna na stronie:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html, w terminie od 14 lutego 2018r. (godz. 8:00) do 28 lutego 2018r. (godz. 15:00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).
Ponadto Wnioskodawca w terminie od 14 lutego 2018r (godz. 8:00) do 28 lutego 2018r (godz. 16:00), jest zobowiązany do dostarczenia do LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna:
– 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub trzy oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
– 3 egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
– wersje elektroniczne wniosku o dofinansowanie (XML,PDF) nagrane na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) – 3 szt., wraz z następującymi załącznikami:
* Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,
* Uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS);
– Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze).

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w CEL 2 – Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r, Cel szczegółowy – Rewitalizacja wybranych obiektów na terenie LGD N.A.R.E.W. na rzecz ich funkcji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej oraz estetyki miejscowości do 2023r., Przedsięwzięcie 2.2.1 – Infrastruktura usług integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej na obszarze N.A.R.E.W., zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD – Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:
• Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
• Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej.

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:
• art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
• przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty z zakresu infrastruktury, związanej z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową m.in.:
• przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

W zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.
Projekty realizowane w tym przedsięwzięciu dotyczyć mogą wyłącznie wsparcia infrastruktury połączonej z realizacją projektów przewidzianych w celu szczegółowym 3.2 LSR, dotyczącym tworzenia i funkcjonowania w zdiagnozowanych społecznościach lokalnych zarówno obiektów aktywizacji zawodowej jak i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym klubów dla dzieci/młodzieży; świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i kół zainteresowań, świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi. Tym samym przedsięwzięcie to będzie elementem podnoszenia jakości życia na obszarze LGD N.A.R.E.W. i spójności tego obszaru, służąc integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług oraz wspierania aktywności społecznej i zawodowej, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD N.A.R.E.W.

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 50 pkt.

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 20 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia – (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze).

VI. Finanse:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
• Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi – 85%.
• Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 474 201,31 PLN.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. Wzór umowy o dofinansowanie;
2. Warunki udzielenia wsparcia;
3. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji;
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego;
5. Wzór wniosku o dofinansowanie;
6. Wzór Oświadczenia do LGD;
7. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
Formularz w zakresie OOŚ(la),
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT,
Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych,
Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,
Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych;
8. Wzór wniosku o płatność;
9. Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014- 2020, Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi;
10. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi;
11. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
12. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie;
13. Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

VIII. Inne ważne informacje:
1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD pisemnie wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do złożenia, tych wyjaśnień lub dokumentów.
2. Wezwanie jest wysyłane do Wnioskodawcy, przynajmniej w przypadku gdy:
– dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza;
– dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
– informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne.

3. LGD jednokrotnie wzywa do złożenia wyjaśnień w danej kwestii lub złożenia danego dokumentu.
4. LGD wyznacza termin 7 dni kalendarzowych na składanie wyjaśnień lub dokumentów. Termin ten wydłuża termin o którym w art.21 ust.1 ustawy o RLKS.
5. Wszelkie wyjaśnienia lub dokumenty składane na wezwanie, powinny:
– mieć formę pisemną (papierową),
– być złożone w terminie i bezpośrednio do LGD przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (decyduje data wpływu dokumentów do LGD),
– pod rygorem nie uwzględnienia ich w procesie oceny wniosku.
6. Podmiot ubiegający się o wsparcie ma obowiązek przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar dowodu spoczywa na podmiocie który z tego faktu wywodzi skutki prawne.
7. Składane wyjaśnienia lub dokumenty, nie mogą prowadzić do modyfikacji lub zmiany treści wniosku o udzielenie wsparcia.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku.
2. Zasady wycofania wniosku oraz rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 dostępna na stronie www.stowarzyszenienarew.org.pl (załącznik nr 9 do Ogłoszenia o naborze).
3. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest również w załączniku nr 2 do Ogłoszenia o naborze: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, oraz na stronie internetowej: http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/.

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Elżbieta Zaleska – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP
tel: 85 6505104; 601890187
e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl
Godziny pracy biura: pn-pt. 8.00 – 16.00.

Linki:
https://rpo.wrotapodlasia.pl,
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/,