Nabór wniosków nr 4/2017 Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 4 /2017

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r
Cel szczegółowy 3.3: Wzmocnienie inicjatyw edukacyjnych oraz rozwój kwalifikacji i aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.3- WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW LGD N.A.R.E.W. POZOSTAJĄCYCH POZA RYNKIEM PRACY
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 3
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/17

I. Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski – 10 kwietnia 2017r. godz. 8.00
– Termin, do którego można składać wnioski – 21 kwietnia 2017r. godz. 15.00

II. Termin rozstrzygnięcia naboru:
Przewidywany termin: październik 2017 r.

III. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

IV. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.1.4, która jest dostępna na stronie:

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl,

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html),

w terminie od 10 kwietnia 2017 r. od godz. 08:00 do 21 kwietnia 2017r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:
– 2 egzemplarze wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFS);
– 2 wersje elektroniczne wniosku (XML i PDF) nagrane na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD–2szt.),
– 2 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
– Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 14 do Ogłoszenia o naborze).

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. do dnia 21.04.2017 r. do godz. 15.00 będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia:
Zakres tematyczny operacji

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych – (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. 2015, poz.2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu 3 w ramach Działania 9.1 zgodnie z SzOOP RPOWP 2014-202 tj.: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
– indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu,
– dotację inwestycyjną,
– wsparcie pomostowe:
• finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej- zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno-prawnych);
• specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/ wdrażania działań innowacyjnych).

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 51 pkt.
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 21 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego określone zostały w dokumencie Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, który jest dostępny pod adresem: www.stowarzyszenienarew.org.pl oraz stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

VI. Finanse:
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 500 000,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %,
Minimalny wkład własny poniesiony przez Wnioskodawcę określony jest na poziomie- 5% wartości projektu.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – wersja obowiązująca z dn. 06.04.2017 r.,

Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – wersja nieaktualna z dn. 24.03.2017 r.,
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały Nr 173/2263/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 listopada 2016 r.,
5. Lokalne Kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W,
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS,
7. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD,
8. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe,
9. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe,
10. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem,
11. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS,
12. Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014,
13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiąca załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.,
14. Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
15. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego,
16. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
17. Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór Regulaminu rekrutacji uczestników projektuzakres minimalny
• Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny
• Załącznik nr 2. Karta oceny formularza rekrutacyjnego
2. Wzór Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości– zakres minimalny
• Załącznik nr 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
• Załącznik nr 2. Wzór biznesplanu
• Załącznik nr 3. Wzór karty oceny biznesplanu
• Załącznik nr 4. Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

oraz

Zasady Realizacji Projektów w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

VIII. Inne ważne informacje:
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1. Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 (§18 Zasady rozpatrywania protestu)- dostępna na stronie www.stowarzyszenienarew.org.pl, (zakładka: dokumenty Stowarzyszenia);
2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.;
3. W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest również w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

WERSJA NIEAKTUALNA OGŁOSZENIA O NABORZE z dn. 24.03.2017 r.

Linki:
https://www.stowarzyszenienarew.org.pl/,
https://rpo.wrotapodlasia.pl,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Kontakt bezpośredni: Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP:
Elżbieta Zaleska – tel: 85 650 51 04, 601 890 187
e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl