Nabór wniosków nr 5/2018 Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 5/2018

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r
Cel szczegółowy 3.2: Wyrównywanie szans grup defaworyzowanych w społecznościach lokalnych LGD N.A.R.E.W. na lokalnym rynku pracy do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 – Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 6
Programy aktywności lokalnej

OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-025/18

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski – 16 kwietnia 2018 r. od godziny 08:00,
Termin, do którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2018 r. do:
– godziny 15:00 – wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014);
– godziny 16:00 – wersję papierową wniosku o dofinansowanie (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.0.3, która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html, w terminie od 16.04.2018 r. od godz. 08:00 do 30.04.2018 r. do godz. 15:00.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

Ponadto Wnioskodawca w terminie od 16.04.2018r (godz. 8:00) do 30.04.2018r (godz. 16:00) jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:
– trzech egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały), wydrukowane po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 EFS;
– trzech wersji elektronicznych wniosku (XML i PDF) nagrane na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD);
– trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
– Oświadczenia do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 14 do Ogłoszenia o naborze).

Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Formy wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:
Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel 3 – Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r.; Cel szczegółowy 3.2 – Wyrównywanie szans grup defaworyzowanych w społecznościach lokalnych LGD N.A.R.E.W. na lokalnym rynku pracy do 2023r. PRZEDSIĘWZIECIE 3.2.1 – Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W. w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania [1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:
a) instytucje pomocy i integracji społecznej:
i) jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
ii) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
iii) inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

b) podmioty ekonomii społecznej [2]:
i) przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
ii) podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
iii) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub spółka non – profit, o której mowa w art. 3 ust.3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
iv) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;

c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń .

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 6 w ramach Działania 9.1, tj.:

Programy aktywności lokalnej [3] – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji [4]:
a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;

b) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;

c) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);

d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 45 pkt.
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 18 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

V. Finanse:
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 1 080 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

VI. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,
5. Lokalne Kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W,
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS,
7. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami,
8. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe,
9. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe,
10. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem,
11. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS,
12. Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014,
13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS,
14. Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
15. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
16. Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
17. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
18. Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

VII. Inne ważne informacje:
Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku.
2. Zasady wycofania wniosku oraz rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 dostępna na stronie www.stowarzyszenienarew.org.pl (załącznik nr 16 do Ogłoszenia o naborze).
3. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest również w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami (w tym informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia) są dostępne w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, oraz na stronie internetowej: http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/.

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Elżbieta Zaleska – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP
tel: 85 6505104; 601890187
e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl
Godziny pracy biura : pn-pt. 8.00 – 16.00.

Linki:
https://rpo.wrotapodlasia.pl,
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.
[2] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
[3] Programy aktywności lokalnej realizowane w powiązaniu z lokalnymi programami pomocy społecznej. OPS i PCPR realizuje program aktywności lokalnej w formie lokalnego programu pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
[4] Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową.