Nabór wniosków nr 5/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2019
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Cel 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r.
Cel szczegółowy: 1.2. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD N.A.R.E.W. do 2023r.
Przedsięwzięcie: 1.2.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W.
z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków
Termin od którego można składać wnioski 08.04.2019r. od godziny 8:00
Termin do którego można składać wnioski 25.04.2019r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
1. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu, bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
2. Wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w wersji papierowej, w 2 egzemplarzach, dołączając do każdego egzemplarza wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym (CD lub DVD).
3. Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej/zszytej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze/skoroszycie.
4. Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, UM lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
5. W celu usprawnienia procesu składania wniosków, w przypadku dołączania do wniosku dokumentów w kopii, która wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD, prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem w tym zakresie.
6. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
7. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
8. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób, nie będą uwzględniane.
9. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
10. Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane jest przez osobę przyjmującą wniosek.
11. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia
Pomoc przyznawana jest w formie premii. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

V. Warunki udzielenia wsparcia
Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2017r., poz. 772 z późn. zm.)

1. Zakres tematyczny operacji
Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.).
Realizowane operacje powinny być zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD N.A.R.E.W. do 2023r., Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W. z zakresu podejmowania działalności.

2. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

Wskaźnik produktu:
– Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
Wskaźnik rezultatu:
– Liczba utworzonych miejsc pracy

3. Wnioskodawca
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
Osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

4. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki pkt 3 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:
a) Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych
b) Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
c) Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem
d) Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
e) Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem
f) Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych
g) Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

5. Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli:
1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009r. poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.
2. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
3. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
4. Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
6. Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

a) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
b) Górnictwo i wydobywanie;
c) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
d) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
e) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
f) Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
g) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
h) Produkcja metali;
i) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
j) Transport lotniczy i kolejowy;
k) Gospodarka magazynowa.

VI. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

1. Mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.);
2. Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR.
3. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
a) Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
– podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
– zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, chyba że korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
– uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją
b) Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a w przypadku gdy beneficjent korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności

VII. Kryteria wyboru operacji
1. Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi przejść pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014 – 2020, ocenę zgodności z Programem (PROW 2014-2020), oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% z maksymalnej liczby 49 pkt
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 19,6 pkt

2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny, dla ustalenia miejsca na liście operacji wybranych stosuje się reguły opisane w części A § 13 „Procedury wyboru i oceny wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

VIII. Finanse
1. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru: 900 000, 00 zł.
2. Premia w wysokości 75 000,00 zł na jedną operację.

IX. Niezbędne dokumenty
1. Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty LGD N.A.R.E.W.:
1) Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W na lata 2014-2020;
2) Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
3) Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

2. Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru, w tym LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność i umowa:
1) strona internetowa LGD N.A.R.E.W.: www.stowarzyszenienarew.org.pl
2) bezpośrednio w Biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

3. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, zgodnie z wykazem zawartym w formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.
4. Przy wypełnianiu dokumentów zalecane jest skorzystanie z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

X. Inne ważne informacje
1. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Zasady rozpatrywania protestu określa A §16 „Procedury wyboru i oceny wniosków w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

2. Wycofanie wniosku:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje, na każdym etapie oceny i wyboru wniosku, prawo wycofania wniosku. W takim przypadku, podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

3. Dokumenty programowe:
Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:
1) Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.);
2) Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 627 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.)
4) Ustawa Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646).
5) Rozporządzenie 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320 z 20.12.2013 z późn. zm.)
6) Rozporządzenie nr 1305/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487, z późn. zm.)
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);
8) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396 z późn. zm.).
9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L Nr 187, str.1, z 26.06.2014 z późn. zm.).
10) Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21.03.2017r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania
11) Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 7.10.2017r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik do ogłoszenia o naborze:

Wykaz dokumentów:
1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3. Biznesplan
4. Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
5. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu
6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy
a) Załącznik do umowy: wykaz działek ewidencyjnych
b) Załącznik: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
c) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
7. Formularz wniosku o płatność
8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
a) Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
b) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)
c) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dodatkowe dokumenty LGD:
a) karta udzielonego doradztwa podpisana przez pracownika biura LGD – 1 egz. (oryginał lub kopia)
b) dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych określonych w LSR (jeśli dotyczy) – 1 egz. (oryginał lub kopia)
c) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych – 1 egz. (oryginał).

Linki
www.stowarzyszenienarew.org.pl
www.wrotapodlasia.pl
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących naboru informacji udziela:
Biuro LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna
tel./fax 85 650 51 04
kom. 601-890-187
e-mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Załączniki: