• Bez kategorii

Nabór wniosków nr 6/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 6/2019
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Cel 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r.
Cel szczegółowy: 1.2. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD N.A.R.E.W. do 2023r.
Przedsięwzięcie: 1.2.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W.
z zakresu rozwijania działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków
Termin od którego można składać wnioski 08.04.2019r. od godziny 8:00
Termin do którego można składać wnioski 25.04.2019r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
1. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu, bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
2. Wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w wersji papierowej, w 2 egzemplarzach, dołączając do każdego egzemplarza wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym (CD lub DVD).
3. Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej/zszytej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze/skoroszycie.
4. Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, UM lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
5. W celu usprawnienia procesu składania wniosków, w przypadku dołączania do wniosku dokumentów w kopii, która wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD, prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem w tym zakresie.
6. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
7. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
8. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób, nie będą uwzględniane.
9. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
10. Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane jest przez osobę przyjmującą wniosek.
11. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

V. Warunki udzielenia wsparcia
W Lokalnej Strategii Rozwoju przewidziano w ramach tego przedsięwzięcia w szczególności wsparcie dla rozwijanych działalności gospodarczych w kluczowych dla obszaru LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, takich jak:
1. lokalnego przetwórstwa,
2. przedsiębiorstw dostarczających usług, firm produkcyjnych i handlowych,
3. innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym działających w branży OZE,
4. rozwoju przedsiębiorczości w zakresie usług turystycznych i rekreacyjnych ( baza noclegowa, gastronomiczna, hotelarska, obsługa ruchu turystycznego, pamiątkarstwo, tworzenie i rozwój wypożyczalni sprzętu wodnego, budowa, rozbudowa atrakcji turystycznych i rekreacyjnych),
5. rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o nowe zawody w rozwijających się branżach zielonych technologii, ale też rynek seniorów ( silvereconomy) przy zachowaniu możliwości wspierania przedsiębiorczości zawodów zanikających ( np. garncarstwo, kowalstwo),
6. przedsiębiorczości w zakresie turystyki, w szczególności w oparciu o cenne obiekty będące lub mogące być znaczącymi atrakcjami obszaru LSR,
7. wprowadzenie, urozmaicenie, rozszerzenie oferty turystycznej obszaru LSR.

Operacje wsparte w ramach naboru dotyczyć będą wyłącznie przedsiębiorstw, które planują rozwijać działalność na terenie Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

1. Zakres tematyczny operacji
Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.).

Zakres tematyczny operacji – rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. Rozporządzenia, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Realizowane operacje powinny być zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD N.A.R.E.W. do 2023r., Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W. z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

2. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

Wskaźnik produktu:
– Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
Wskaźnik rezultatu:
– Liczba utworzonych miejsc pracy

3. Wnioskodawca
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. Osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
4. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki;
5. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

4. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki pkt 3 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:
1. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych.
2. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
3. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.
4. Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
5. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem
6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych
7. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
8. Podmiot ten wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
9. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
10. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

5. Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli:

1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz nadal wykonuje tę działalność.
2. Operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;
b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynął 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
3.Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację podejmowania działalności gospodarczej.
4.Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
5. Zapisu pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych.

6. Utworzenia miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2, w odniesieniu do innej operacji.
7. Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

6. Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

a) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
b) Górnictwo i wydobywanie;
c) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
d) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
e) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
f) Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
g) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
h) Produkcja metali;
i) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
j) Transport lotniczy i kolejowy;
k) Gospodarka magazynowa.

VI. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

1) Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:
a) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
b) zakupu robót budowlanych lub usług,
c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
e) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
f) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
g) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w ppkt e i f, w tym materiałów,
h) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.),
które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168;

3) Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

4) W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów;

5) Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;

6) Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:
a) poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
b) poniesione zgodnie z przepisami:
– o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
– ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
c) poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
d) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013;

7) środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli Beneficjent:
a) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
b) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
c) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

VII. Kryteria wyboru operacji
1. Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi przejść pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014 – 2020, ocenę zgodności z Programem (PROW 2014-2020), oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% z maksymalnej liczby 48 pkt
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi pkt 19,2

2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny, dla ustalenia miejsca na liście operacji wybranych stosuje się reguły opisane w części A, § 13 „Procedury wyboru i oceny wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

VIII. Finanse
1. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru: 1 517 793,98 zł.

IX. Niezbędne dokumenty
1. Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty LGD N.A.R.E.W.:
1) Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W na lata 2014-2020;
2) Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
3) Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

2. Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru, w tym LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność i umowa:
1) strona internetowa LGD N.A.R.E.W.: www.stowarzyszenienarew.org.pl
2) bezpośrednio w Biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

3. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, zgodnie z wykazem zawartym w formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.
4. Przy wypełnianiu dokumentów zalecane jest skorzystanie z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

X. Inne ważne informacje
1. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Zasady rozpatrywania protestu określa §16 „Procedury wyboru i oceny wniosków w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

2. Wycofanie wniosku:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje, na każdym etapie oceny i wyboru wniosku, prawo wycofania wniosku. W takim przypadku, podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

3. Dokumenty programowe:
Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:
1) Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.);
2) Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 627 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.)
4) Ustawa Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646).
5) Rozporządzenie 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320 z 20.12.2013 z późn. zm.)
6) Rozporządzenie nr 1305/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487, z późn. zm.)
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);
8) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396 z późn. zm.).
9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L Nr 187, str.1, z 26.06.2014 z późn. zm.).
10) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 311 z późn. zm.).
11) Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
12) Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21.03.2017r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania

Załącznik do ogłoszenia o naborze:

Wykaz dokumentów:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3. Biznesplan
4. Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
5. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu
6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
7. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
8. Formularz umowy o przyznaniu pomocy
a) Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
b) Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
c) Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
d) Załącznik 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
e) Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
f) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
9. Formularz wniosku o płatność
10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
a) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
b) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dodatkowe dokumenty LGD:
a) karta udzielonego doradztwa podpisana przez pracownika biura LGD – 1 egz. (oryginał lub kopia)
b) dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych określonych w LSR (jeśli dotyczy) – 1 egz. (oryginał lub kopia)
c) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych – 1 egz. (oryginał).

Linki
www.stowarzyszenienarew.org.pl
www.wrotapodlasia.pl
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacji udziela:
Biuro LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna
tel./fax 85 650 51 04
kom. 601-890-187
e-mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Załączniki: