Nabór wniosków nr 8/2018 – Poprawa estetyki miejscowości obszaru LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 8/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
CEL 2 – Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r
Cel szczegółowy: Rewitalizacja wybranych obiektów na terenie LGD N.A.R.E.W. na rzecz ich funkcji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej oraz estetyki miejscowości do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2: POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W.
na operacje z zakresu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-044/18

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski – 03 września 2018 r. od godziny 08:00,
Termin, do którego można składać wnioski – 17 września 2018 r. do:
– godziny 15:00 – wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014);
– godziny 16:00 – wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD.

II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA EFRR) dla RPOWP, która jest dostępna na stronie:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html, w terminie od 03.09.2018r. (godz. 8:00) do 17.09.2018r. (godz.15:00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca w terminie od 03.09.2018r (godz.8:00) do 17.09.2018r. (godz.16:00), jest zobowiązany do dostarczenia do LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna:
• trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
• trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
• wersje elektroniczne wniosku o dofinansowanie (XML,PDF) nagrane na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) – 3 szt., wraz z następującymi załącznikami:
– Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,
– uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS);
• Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 8 do Ogłoszenia o naborze).

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny nr 2:„Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W. do 2023r”, cel szczegółowy: „Rewitalizacja wybranych obiektów na terenie LGD N.A.R.E.W. na rzecz funkcji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej oraz estetyki miejscowości do 2023r” – zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:
Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy:
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
• Organizacje pozarządowe,
• Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
• Kościoły i inne związki wyznaniowe,
• Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
• Podmioty ekonomii społecznej,
• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
• Towarzystwa budownictwa społecznego.

Forma prawna Wnioskodawcy musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 j.t. z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia, gdy zachodzą przesłanki:
– art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
– art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
– przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
– inne wymienione w przepisach prawa obowiązującego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD N.A.R.E.W mające na celu:

– uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
– ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
– udostępnienie terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 47 pkt.
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 19 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia(załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze).

VI. Finanse:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

a) Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi – 85 % – dotyczy projektów nie objętych pomocą publiczną.
b) Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 95% – w przypadku projektów rewitalizacyjnych1.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15% lub 5% – w przypadku projektów rewitalizacyjnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 2 126 551,81 PLN.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :
1. Wzór umowy o dofinansowanie;
2. Warunki udzielenia wsparcia;
3. Lokalne kryteria wyboru operacji;
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego;
5. Wzór wniosku o dofinansowanie;
6. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
Formularz w zakresie OOŚ(la),
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT,
Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych,
Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych;
7. Wzór wniosku o płatność;
8. Wzór Oświadczenia do LGD;
9. Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014 – 2020, Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi;
10. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi;
11. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
12. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie;
13. Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).

VIII. Inne ważne informacje:
Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r;
2. Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia o naborze);
3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest również w załączniku nr 2 do Ogłoszenia o naborze: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami (w tym informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia) są dostępne w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, oraz na stronie internetowej: http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/.

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Elżbieta Zaleska – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP
tel: 85 650 51 04; 601 890 187
e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl
Godziny pracy biura : pn-pt. 8.00 – 16.00.

Linki:
https://rpo.wrotapodlasia.pl,
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

[1] Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020