Nabór wniosków – rozwijanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2016
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Cel ogólny: 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r.
Cel szczegółowy: 1.2 Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD N.A.R.E.W. do 2023r.
Przedsięwzięcie: 1.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W.

z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


I. Termin składania wniosków
– 14.11. – 28.11.2016r. w godzinach 8.00 – 16.00
– Ostateczny termin składania wniosków upływa 28.11.2016r. o godz. 16.00

II. Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek należy złożyć bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. Wniosek wraz z załącznikami, składany jest w wersji papierowej, w 2 egzemplarzach, w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków. Do wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku.Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Złożenie wniosku w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia N.A.R.E.W. i podpisane jest przez osobę przyjmującą wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli dzień i godzina z pieczęci Stowarzyszenia N.A.R.E.W. wpisana przez przyjmującego wniosek (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia
Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70% kosztów określonych we wniosku o dofinansowanie i biznesplanie.

V. Warunki udzielenia wsparcia
Zakres tematyczny operacji – rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.
W Lokalnej Strategii Rozwoju przewidziano w ramach tego przedsięwzięcia w szczególności wsparcie dla rozwijanych działalności gospodarczych w kluczowych dla obszaru LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, takich jak:
1) lokalnego przetwórstwa,
2) przedsiębiorstw dostarczających usług, firm produkcyjnych i handlowych,
3) innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym działających w branży OZE,
4) rozwoju przedsiębiorczości w zakresie usług turystycznych i rekreacyjnych ( baza noclegowa, gastronomiczna, hotelarska, obsługa ruchu turystycznego, pamiątkarstwo, tworzenie i rozwój wypożyczalni sprzętu wodnego, budowa, rozbudowa atrakcji turystycznych i rekreacyjnych),
5) rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o nowe zawody w rozwijających się branżach zielonych technologii, ale też rynek seniorów ( silvereconomy) przy zachowaniu możliwości wspierania przedsiębiorczości zawodów zanikających ( np. garncarstwo, kowalstwo),
6) przedsiębiorczości w zakresie turystyki, w szczególności w oparciu o cenne obiekty będące lub mogące być znaczącymi atrakcjami obszaru LSR,
7) wprowadzenie, urozmaicenie, rozszerzenie oferty turystycznej obszaru LSR.

Operacje wsparte w ramach naboru dotyczyć będą wyłącznie przedsiębiorstw, które planują rozwijać działalność na terenie Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Obszar ten obejmuje gminy: Choroszcz, Kobylin – Borzymy, Łapy, Krypno, Poświętne, Suraż, Sokoły, Turośń Kościelna, Wyszki, Zawady.

Kryteria wyboru operacji
Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi znajdują się na stronie internetowej http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/ oraz w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W..

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 48 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 60% maksymalnej liczby punktów co stanowi 29 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) Procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
2) Liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
– o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina i minuta złożenia wniosku do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W., tym wyższe miejsce na liście”.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 – 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020
– zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

I. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

II.W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. I powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

III.W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1)

IV. Pomoc jest przyznawana jeżeli:

1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;

2. Operacja zakłada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynął 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3.Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację podejmowania działalności gospodarczej;

4.Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

5. Zapisu pkt IV.2 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tyś. złotych.

6. Utworzenia miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2, w odniesieniu do innej operacji.

VI. Finanse
– Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.
– Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 500 000,00 zł

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Wykaz dokumentów:
– Wzór wniosku o przyznanie pomocy + Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
– Biznesplan + Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
– Wzór wniosku o płatność + Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
– Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa + Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
– Wzór umowy o przyznanie pomocy
– Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji
– Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
– Załącznik 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
– Załącznik 4 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
– Załącznik 5 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych
– Załącznik 5a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych
– Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
– Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
– Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji)

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ( § 18).

Linki
www.stowarzyszenienarew.org.pl
www.wrotapodlasia.pl
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020

– Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących konkursu informacji udziela pracownik
Iwona Małgorzata Denisiuk – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW
kom. 601-890-187
e-mail: i.denisiuk@stowarzyszenienarew.org.pl
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna
tel./fax 85 650 51 04
biuro@stowarzyszenienarew.org.pl