O programie Leader +

Pilotażowy Program Leader+ (PPL+) wdrażany jest jako Działanie 2.7 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Czas trwania działania obejmuje 2004-2006 (rozliczenie i zamknięcie dokońca2008 r. zgodnie z zasadą n+2). Instytucją zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast Instytucją wdrażającą Fundacja programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

 

Wsparcie finansowe ogółem dla PPL+ wynosi 18,75mln Euro z czego 80% wsparcia pochodzi z UE (15 mln Euro), natomiast 20% z budżetu państwa (3,75 mln Euro). Maksymalna wysokość pomocy obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych. Ostatecznymi beneficjentami Pilotażowego programu Leader+ są mieszkańcy obszarów wiejskich.

 

Wdrażanie PPL+ podzielone zostało na dwa tzw. Schematy:

Schemat I wdrażany był od końca 2004 do końca 2006 roku i obejmuje następujące działania:

  1. wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW)

  2. wsparcie procesu tworzenia LGD

  3. promocja obszarów wiejskich oraz mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału procesie rozwoju obszarów wiejskich.

Schemat II wdrażany jest od marca 2006 do końca 2008 i obejmuje następujące działania:

  1. wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji strategii

  2. promocja obszarów wiejskich

  3. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich

  4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.