Obowiązki informacyjne Beneficjentów PROW wynikające z podpisanej umowy

Przypominamy Beneficjentom, którzy podpisali Umowy o przyznanie pomocy, że zgodnie z zapisami paragrafu 5 „Zobowiązania beneficjenta” pkt. 1, ppkt 16), są Państwo zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW (…) w trakcie realizacji operacji, tj. w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową (…).

Informować i rozpowszechniać informację należy zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w „Księdze Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020” opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku nierealizowania powyższych działań, kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 1%.